The I-Land ดิ ไอแลนด์ Season 1 EP 6

โดโนแวนกลับไปสู่วิถีชีวิตเดิมของเขา KC และโมเสสบอนด์ Chase และ Cooper ตระหนักถึงความจริงที่สำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่หลอกหลอนพวกเขาทั้งสอง

facebook comment--->